HET COLLECTIEF VAN VRIJHEIDSJURISTEN  |  VRIJHEID IS NIET ONDERHANDELBAAR
 

home > klachtenformulier > klachtenregeling

KLACHTENREGELING

Wij willen u vragen eerst kennis te nemen van onze klachtenregeling voordat u een klacht indient. Bedenk eventueel dat niet elke 'klacht' een klacht is maar vaak een tip of advies waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Een dergelijke feedback stellen we uiteraard op prijs. Gebruik hiervoor het gewone contactformulier. Klachten kunnen ook een verschil van mening inhouden, bijvoorbeeld omdat u het niet eens bent met de missie van De Vrijheidsjurist en de wijze waarop wij daaraan invulling geven via digitale en andere wegen. Dergelijke klachten worden niet in behandeling genomen.

KWALITEITSBELEID

De Vrijheidsjurist - hierna DVJ genoemd -  heeft een klachtenregeling om het mogelijk te maken dat personen hun onvrede uiten wanneer de dienstverlening van DVJ en/of geaffilieerde partijen in hun ogen onvoldoende is geweest. De klachtenregeling past in het algemene kwaliteitsbeleid van DVJ, omdat klachtenbehandeling een vorm van kwaliteitsbewaking is. De klager behoudt altijd het recht om voor, tijdens en na de klachtenbehandeling door DVJ de normale rechtsgang te volgen.

ONDERWERP VAN DE KLACHT

Een klacht kan betrekking hebben op de dienstverlening of het optreden van DVJ in algemene zin of op het handelen van een individuele medewerker van DVJ. 

Een klacht kan ook betrekking hebben op een geaffilieerde externe partij (derde partij) indien en voor zover de handelswijze van die partij van invloed is op de reputatie van DVJ en - indien de klacht terecht is - van DVJ kan worden verwacht corrigerend en interveniërend op te treden of daartoe haar invloed uit te oefenen op grond van de formele relatie met die partij. Dit betreft bijvoorbeeld juristen die door DVJ gerechtigd zijn om zich te presenteren als 'Vrijheidsjurist' of externe dienstverleners zoals het Wakkere Juristen Collectief waarvan wij verwachten dat zij ter versterking van de missie van DVJ van toegevoegde waarde zijn.

Het open stellen van een procedure voor klachtenbehandeling met betrekking tot de handelswijze van een geaffilieerde derde partij laat onverlet dat de klacht - indien terecht - in beginsel door die partij moet worden hersteld en dat alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid daarvoor ten principale bij die partij rust. In formele zin is DVJ immers geen partij in de overeenkomst tussen cliënt en die partij. DVJ aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid bij een klacht, de wijze waarop de betreffende partij deze behandelt en al dan niet gehoor geeft aan het standpunt of wens hieromtrent van DVJ. Zie hierover ook onze service disclaimer.

PROCEDURE

De klachtenregeling kent twee fasen, die niet in chronologische volgorde doorlopen hoeven te worden. Het is mogelijk fase 1 over te slaan.

Fase 1: Informele klachtenbehandeling

Als iemand een klacht indient, wordt getracht de klacht binnen twee weken op te lossen. Indien de informele klachtbehandeling niet tot een oplossing leidt, wordt de klager geïnformeerd over de procedure van de formele klachtbehandeling.

Fase 2: Formele klachtenbehandeling

De klager dient schriftelijk een klacht in bij DVJ binnen zes weken nadat de gebeurtenis heeft plaats gevonden. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende twee jaar bewaard. In de procedure worden de volgende stappen doorlopen:

1.  De klachtenfunctionaris bevestigt direct de ontvangst van de klacht.
2.  De klachtenfunctionaris wijst per klacht een medewerker aan die geschikt is voor de behandeling van de klacht en geeft de klacht voor behandeling aan deze medewerker.
3.  De medewerker kan de klager bellen om een nadere opheldering van zaken te vragen. Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker van DVJ wordt deze binnen vier weken gehoord. Indien de klacht betrekking heeft op een geaffilieerde persoon wordt deze verzocht binnen vier weken te reageren.
4.  De medewerker beoordeelt de klacht aan de hand van de volgende criteria: (a). Is de klager op correcte wijze behandeld? (b). Zijn de bestaande regels op correcte wijze toegepast? (c). Behoeven bestaande regels aanpassing?
5.  De klager wordt binnen vier weken schriftelijk geïnformeerd over de visie van DVJ en - indien dit een geaffilieerde partij betreft - over de eventuele consequentie die DVJ daaraan verbindt in haar relatie met die partij.
6.  Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker van DVJ krijgt die medewerker een kopie van de bevestigingsbrief. Indien de klacht betrekking heeft op een geaffilieerde derde-partij, ontvangt deze een kopie.


PRIVACYREGLEMENT

Op de klachtbehandeling is ons Privacyreglement van toepassing. Ingeval van klacht tegen een geaffilieerde partij als bovenbedoeld, stemt u ermee in dat wij relevante persoonsgegevens met die partij kunnen delen teneinde de klachtbehandeling adequaat te kunnen uitvoeren. Lees meer hierover in het Privacyreglement.

KLACHTENFUNCTIONARIS

De penningmeester van DVJ fungeert vanwege zijn onafhankelijk toezichthoudende positie binnen het bestuur als klachtenfunctionaris. Deze is verantwoordelijk voor de procedure van de klachtafhandeling en de registratie daarvan.

Klachtenregeling van oktober 2021 - versienummer: KR2110-01

Stichting De Vrijheidsjurist, KvK 83991697

© 2021 De Vrijheidsjurist